"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

عازل سیلیکون شدّ| Suspension Insulator

 

    ds-160746 ds-160949 ds-161152 ds161354

Properties /مشخصات

Unit

DS-160746

DS-160949

DS-161152

DS-161354

Length | طول

mm

483

548

613

978

Creepage distance| فاصله خزشی

mm

746

949

1152

1354

No. of sheds | تعداد چترک

#

7

9

11

13

Specified Mechanical load(SML)

بار مکانیکی مشخص شده

kN

70

70

70

70

Rated Voltage| کلاس ولتاژ

kV

24

24-36

36

36

Dry arcing distance | فاصله جرقه زنی

mm

295

361

425

491

 

    ds160385 ds160660 2 ds-160853 DS-161004

Properties /مشخصات

Unit

DS-160385

DS-160660

DS-160853

DS-161004

Length | طول

mm

260

440

535

620

Creepage Distance | فاصله خزشی

mm

385

660

853

1004

No. of sheds | تعداد چترک

#

3

7

8

8

Specified Mechanical load(SML)

بار مکانیکی مشخص شده

kN

70

70

70

70

Net Weight | وزن

kg

1

1

1.2

1.3

Rated Voltage| کلاس ولتاژ

kV

12

24

24

36

Dry Arcing Distance | فاصله جرقه زنی حات خشک

mm

172

285

395

490

Lightning Impulse Withstand Voltage

ولتاژ پایداری ضربه ی صاعقه

kV

+95

+180

+210

+280

 

...

المتب الرئیسی

آدرس:  شیراز، جادة جمران، شارع محمودیۀ، زقاق 3، مبنی سامان، وحدة 1-2

موبایل : 989175908969+

الرمز البريدي : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

المصنع

آدرس: محافظۀ شیراز، المنطقۀ الإقتصادیۀ الخاصۀ، جادة "تجارة شرقیۀ"، جادة "مخابرات"، قسم

الرمز البريدي : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+