"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."
   jp-160660 jp-160853 jp-161004

Properties /مشخصات

Unit

JP-160660

JP-160853

JP-161004

Effective Length | طول موثر

mm

452

570

656

Creepage Distance | فاصله خزشی

mm

660

853

1004

Net Weight | وزن

kg

1

1.3

1.5

Rated Voltage | کلاس ولتاژ

kV

24

24

36

Dry Arcing Distance

فاصله جرقه زنی حالت خشک

mm

285

395

 

490

المتب الرئیسی

آدرس:  شیراز، جادة جمران، شارع محمودیۀ، زقاق 3، مبنی سامان، وحدة 1-2

موبایل : 989175908969+

الرمز البريدي : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

المصنع

آدرس: محافظۀ شیراز، المنطقۀ الإقتصادیۀ الخاصۀ، جادة "تجارة شرقیۀ"، جادة "مخابرات"، قسم

الرمز البريدي : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+