کمیته ملی برق و الکترونیک ایران -INEC

 کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC) به منظور ساماندهی مشارکت جمهوري اسلامی ایران در فعالیت هاي سازمان بین المللی الکتروتکنیک (IEC) و همکاري با سایر سازمان­هاي مرتبط در سطح بین المللی، منطقه اي و ملی تحت حمایت و نظارت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تشکیل شده است. کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC) یکی از اعضاي اصلی سازمان IEC  می باشد. برطبق اساسنامه سازمان IEC در هر کشوري که متقاضی عضویت در آن سازمان باشد، باید یک کمیته ملی برق و الکترونیک متشکل از افراد و گروه هاي ذینفع و ذیربط آن در کشور تشکیل شود. این امر در جمهوري اسلامی ایران با تشکیل کمیته ملی برق و الکترونیک ایران  (INEC)محقق شده است.کمیته ملی برق و الکترونیک ایران به منظور فراهم کردن امکان ملحوظ شدن منافع و مصالح کشور در استانداردهای بین المللی IEC و ارزیابی انطباق بر مبنای آنها موظف است شرایط لازم را برای مشارکت فعال، موثر و سازمان­دهی شده متخصصان صاحب­نظر و گروه­ های ذینفع کشوری در فعالیت­ های سازمان IEC در زمینه تدوین استاندارد و ارزیابی انطباق در تمامی سطح آن، از طریق فعالیت موثر در کمیته­ های فنی و کمیته ­های فرعی و گروه­های کاری زیرمجموعه آنها تامین نماید. بدین منظور هیات اجرایی کمیته ملی براساس ماده 11 اساسنامه آن به توجه به اولویت­ها، تعدادی کمیته فنی و کمیته­ های فرعی و گروه­ های کاری زیرمجموعه آنها و برحسب مورد سایر کمیته ­ها و گروه­ ها را متناظر با کمیته ­ها و گروه­ های مشابه سازمان IEC تشکیل می­دهد. 

وظایف اصلی کمیته­ های فنی و فرعی INEC

  • بررسی و اظهار نظر در مورد پیش نویس استانداردهای IEC در مراحل مختلف تدوین آنها که توسط کمیته ­های فنی و کمیته­ های فرعی نظیر در سازمان IEC تهیه می­گردد.
  • اعلام نظرات مصوب گروه­ های کاری و کمیته های فنی / فرعی در مورد پیش­نویس استانداردهای IEC در زمان­های تعیین شده به دبیرخانه کمیته که در صورت عدم مغایرت با سیاست­ها و رویه­ های کمیته ملی، توسط دبیرخانه کمیته ملی به عنوان نظرات کارشناسی کشور به سازمان IEC انعکاس خواهد یافت.
  • ارائه پیشنهاد به هیات اجرایی در مورد نحوه مشارکت در کمیته­ های فنی و کمیته ­های فرعی IEC از جمله در رابطه با تعیین نحوه عضویت کمیته ملی در آن کمیته­ ها به صورت فعال (P) یا ناظر (O)، اعزام هیات­های کمیته­های فنی و فرعی INEC برای مشارکت در جلسات کمیته­های نظیر آنها در سازمان IEC، معرفی کارشناسان خبره عضو کمیته ملی به سازمان IEC برای عضویت در گروه های کاری بین­ المللی IEC و همچنین پذیرش وظایف دبیرخانه کمیته­ های فنی / فرعی IEC در کشور
  • بررسی و اظهارنظر در موارد مرتبط با حوزه فعالیت هر کمیته که توسط هیات اجرایی به آنها ارجاع می­شود.

Afra Office

ADDRESS: Saman Building, Alley 3, Mahmoudieh street, Chamran Blvd. Shiraz, IRAN

PHONE:      +987136540838-41

Mobile:       +989175908969

Email:      info@eleplex.com

Afra Factory

ADDRESS: AFRA MODERN SYSTEMS, Mokhaberat Blvd. East Tejarat Blvd. Shiraz Especial Economic Zone

POSTCODE: 715911-13958

PHONE:   +987137175281-2

PHONE:   +987137175292 -3