"استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر میباشد و هرگونه کپی برداری و استفاده بدون اجازه ازمنابع غیرقانونی است."

مقره اتکایی (سوزنی) سیلیکونی | Pin Insulator

 

 مقره سیلیکونی سوزنی-اتکایی

VOLTAGE PIN INSULATORS

 
dp-280645 dp-280766 DP 280854 dp-280974

Properties /مشخصات

Unit

DP-280645

DP-280766

DP-280854

DP-280974

Length - طول

mm

337

365

393

421

Creepage distance - فاصله خزشی

mm

645

766

854

974

No. of sheds - تعداد چترک

#

6

7

8

9

Specified Tensile load(STL) بار کششی مشخص شده

kN

13

13

13

13

Rated Voltage - کلاس ولتاژ

kV

24

24

24-36

36

Dry arcing distance - فاصله جرقه زنی

mm

240

279

296

352

 

مقره سیلیکونی سوزنی-اتکایی

VOLTAGE PIN INSULATORS

DP 281062 Dp 281182 dp-280645 dp-280766

Properties /شخصات

Unit

DP-281062

DP-281182

DP-300633 DP-300752

Length | طول

mm

449

477

337 365

Creepage distance | فاصله خزشی

mm

1062

1182

633 752

No. of sheds | تعداد چترک

#

10

11

6 7

Specified Tensile load(STL) بار کششی مشخص شده

kN

13

13

13 13

Rated Voltage |کلاس ولتاژ

kV

36

36

24 24

Dry arcing distance| فاصله جرقه زنی

mm

352

391

239 278

  

مقره سیلیکونی سوزنی-اتکایی

VOLTAGE PIN INSULATORS

DP-300762 DP 280854 dp-280974 DP 281062

Properties /مشخصات

Unit

DP-300762

DP-300838

DP-300956

DP-301042

Length | طول

mm

461

393

421

449

Creepage distance| فاصله خزشی

mm

762

838

956

1042

No. of sheds| تعداد چترک

#

7

8

9

10

Specified Tensile load(STL) بار کششی مشخص شده

kN

13

13

13

13

Rated Voltage | کلاس ولتاژ

kV

24

24-36

36

36

Dry arcing distance |فاصله جرقه زنی

mm

356

294

333

350

 

  

مقره سیلیکونی سوزنی-اتکایی

VOLTAGE PIN INSULATORS

DP 260660 DP 300871 DP-301117 مقره اتکایی سوزنی سیلیکونی Dp 281182

Properties /مشخصات

Unit

DP-260660

DP-300871

DP-301117

DP-301160

Length | طول

mm

344

310

430

477

Creepage Distance | فاصله خزشی

mm

660

871

1117

1160

No. of sheds | تعداد چترک

#

7

7

9

11

Specified Tensile load(STL) | بار کششی مشخص شده

kN

13

13

13

13

Net Weight | وزن

kg

1.2

1.8

2.2

 

Rated Voltage |کلاس ولتاژ

kV

24

24

36

36

Dry Arcing Distance |فاصله جرقه زنی خالت خشک

mm

240

300

375

388

Lightning Impulse Withstand Voltage ولتاژ پایداری ضربه صاعقه

kV

+152.4

+185.6

+229.6

 

دفتر مرکزی نوین افرا

آدرس: شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه شماره 3، ساختمان سامان

موبایل : 989175908969+

کد پستی : 18575-71949

تلفکس : 41- 987136540838+

ایمیل: info@eleplex.com

کارخانه نوین افرا

آدرس: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار تجارت شرقی، بلوار مخابرات، سامانه های نوین افرا

کد پستی : 13958-71591

تلفن : 2- 987137175281+

تلفن : 3- 987137175292+

 

 

© Copyright Novin Afra Co. 2022. Design & Development by Ashkan Pouya
استفاده از کلیه امکانات این وبسایت صرفاً با تاییدیه شرکت سامانه های نوین افرا امکان پذیر است.