کمیته ملی برق و الکترونیک ایران -INEC

فیوزها به طور گسترده در بخش­های مختلف صنعت برق مورد تقاضا و استفاده می­باشد؛ بنابراین توسعه این دسته از تجهیزات از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا به اهمیت موجود ایجاد تعامل سازنده بین تولیدکنندگان و متخصصان این تجهیز از جمله اقدامات مهم در کمیته فنی فیوزها به شمار می­رود.

کمیته فنی فیوزها INEC TC 32 بنا به پیشنهاد شرکت سامانه­ های نوین افرا و در پی نشستی در سازمان ملی استاندارد ایران در تاریخ 24/08/1396 فعال شد. این کمیته کلیه مشخصات فیوزها شامل الزامات محصولات نظیر ویژگی­ها، اطلاعات محصول، شرایط نگهداری، شرایط نصب و حمل و نقل، الزامات ساختاری و عملکردی و همچنین الزامات آزمون­های مربوطه را در برمی­گیرد. کمیته فنی مذکور دربرگیرنده مفاهیم کلی که بر عملکرد فیوزها موثر می­باشند نیز خواهد بود.  

Afra Office

ADDRESS: Saman Building, Alley 3, Mahmoudieh street, Chamran Blvd. Shiraz, IRAN

PHONE:      +987136540838-41

Mobile:       +989175908969

Email:      info@eleplex.com

Afra Factory

ADDRESS: AFRA MODERN SYSTEMS, Mokhaberat Blvd. East Tejarat Blvd. Shiraz Especial Economic Zone

POSTCODE: 715911-13958

PHONE:   +987137175281-2

PHONE:   +987137175292 -3