دستورالعمل حمل و نگهداری

دستورالعمل نگهداری و حمل مقره­ های اتکایی و کششی

تذکر: در صورتیکه دستورالعمل نصب، نگهداری و حمل رعایت نگردد کالا از گارانتی خارج می­شود و کارخانه تعهدی نسبت به تامین جایگزین و یا عملکرد صحیح کالا نخواهد داشت.